Քաղաքացիություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ օրենքի կիրառումն ապահովող ՀՀ կառավարության որոշումները`

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու եւ երկքաղաքացիության հետ կապված որոշ հարցերի պարզաբանում
 

 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից հրաժարվելը կամ այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելն ինքնին չի հանգեցնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը կորցնելուն: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցվում է միայն ՀՀ Նախագահի հրամանագրով: Տվյալ դեպքում քաղաքացին քաղաքացիության դադարեցման մասին դիմումը անձամբ ներկայացնում է` Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն, իսկ օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություններ և հյուպատոսական հիմնարկներ: Քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են`

 • դիմում (լրացվում է տեղում),
 • հարցաթերթիկ,
 • ՀՀ քաղաքացու վավեր անձնագիրը,
 • 35x45 չափի 6 գունավոր լուսանկար,
 • ամուսնության վկայականը (առկայության դեպքում),
 • երեխայի ծննդյան վկայականը,
 • զինվորական գրքույկը կամ կցագրման վկայականը (18-50 տարեկան զինապարտ քաղաքացիների համար),
 • պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը,
  ԳԴՀ քաղաքացիության ձեռքբերման վերաբերյալ հավաստագիրը (Einbürgerungszusicherung)՝ հաստատված «Apostille» դրոշմակնիքով,
 • այլ պետության քաղաքացիություն ունենալու դեպքում տվյալ պետության իրավասու մարմնի կողմից տրված անձնագիրը,
 • Բնակության վայրի մասին տեղեկանք (Meldebescheinigung):

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դիմումը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է, առանց նախօրոք պայմանավորվածության, անձամբ ներկայանալ դեսպանություն՝ հյուպատոսական ընդունելության ժամերին:

Բոլոր փաստաթղթերից անհրաժեշտ է ներկայացնել բնօրինակ և 3-ական պատճեն:

ԳԴՀ իշխանությունների կողմից տրված վկայականները (ծննդյան, ամուսնության, ամուսնալուծության վերաբերյալ դատարանի վճռի և այլն) պետք է հաստատված լինեն «Apostille» դրոշմակնիքով:

ՀՀ դեսպանությունում փաստաթղթերը գերմաներենից հայերեն թարգմանելու համար յուրաքանչյուր էջի դիմաց գանձվում է 19 եվրո պետական տուրք:

 

Մինչև 18 տարեկան անչափահաս քաղաքացիների՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու համար ծնողներից մեկը պետք է հանդիսանա այլ պետության քաղաքացի և ներկայացնի տվյալ պետության վավեր անձնագիր:

Այլ պետության քաղաքացիություն ձեռք բերած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի ազատվում պարտադիր զինվորական ծառայությունից, անկախ այն հանգամանքից` ծառայել է նա այլ պետությունում, թե ոչ:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերած այլ պետության քաղաքացին ազատվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից, եթե մինչև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելը ոչ պակաս, քան 12 ամիս ծառայել է այլ պետության զինված ուժերում կամ այլ պետությունում ոչ պակաս, քան 18 ամիս անցել է այլընտրանքային զինվորական ծառայություն, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված պետությունների:

«ՀՀ քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքին և քաղաքացիությանը վերաբերող այլ իրավական ակտերին կարելի է ծանոթանալ ստորև.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ 

ՀՀ Կառավարության որոշումները`

N 411 որոշում առ 25 մարտ 2010թ.
N 1390 որոշում առ 23 նոյեմբերի 2007թ.
N 1154 որոշում առ 4 հոկտեմբերի 2007թ.
N 1110 որոշում առ 20 սեպտեմբերի 2007թ.

Երկքաղաքացին չի ազատվում զորահավաքից և վարժական հավաքից:

ՀՀ ԱԳՆ
պաշտոնական կայք
Երկքաղաքացիություն Էլեկտրոնային
վիզա
Արտոնագրի
ձևեր